Eva Ethel Helen Raddatz

1912 - 2008

 

Eva Ethel Raddatz & Leveret Hoyt Payzant's children

Child #1

Child #2

Child #3

Child #4

     Child #1

     Child

     Child #1

     Child #1

          Child           Child

          Child #1

      Child #2
               Child #1

    

          Child #2

     Child #3

               Child #2

     

          Child #3

     Child #4

     Child #2

     

          Child #4

 

          Child #1

 

      Child #2

 

          Child #2

 

          Child #1

 

          Child #3

 

          Child #2

 

     Child #3

 

 

 

 

Eva Ethel Raddatz Individual Detail

 

RADDATZ

 

RATSCH

 

HOME